1. DADES INDETIFICATIVES

La nostra adreça web és: https://dopladebages.com.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Aquestes són les condicions d’ús (en endavant, condicions d’ús o avís legal) que regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web www.DO Pla de Bages.com i DO Pla de Bages.com (en endavant, DO Pla de Bages.COM o pàgines web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d’ara endavant per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

2.2. L’accés, navegació o la simple utilització de DO Pla de Bages.com atribueix la condició d’Usuari i implica l’adhesió plena i sense reserves d’aquest a les condicions d’ús que DO Pla de Bages tingui publicades en cada moment en el que accedeixi a la seva pàgina web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.
En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi, o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades a DO Pla de Bages.com.

2.3. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, responent davant DO Pla de Bages o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudicis que puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2.4. Les presents condicions d’ús tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús de DO Pla de Bages.com, però independentment de les mateixes, DO Pla de Bages podrà establir unes condicions generals / particulars que regulin la utilització i / o contractació de productes específics oferts als Usuaris a través del lloc web.
Així mateix, a través d’DO Pla de Bages.com, DO Pla de Bages podrà habilitar a terceres entitats per a que publiciten o prestin els seus serveis, bé mitjançant la inserció de links a les seves respectives pàgines web o bé a través de banners. En aquests casos, DO Pla de Bages no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

2.5. Abans d’utilitzar els serveis i / o contractar els productes de DO Pla de Bages, l’Usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions generals / particulars de contractació creades a aquest efecte per DO Pla de Bages. La utilització i / o la contractació de productes programari a través de DO Pla de Bages.com implica l’acceptació.

3. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

3.1. Els continguts i productes oferts a través d’DO Pla de Bages.com es faciliten únicament a usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita de DO Pla de Bages o es tracti d’un producte especialment dissenyat per revendre’l o distribució i així es determini per DO Pla de Bages.

3.2. Si per a la utilització i / o contractació d’un servei en DO Pla de Bages.com, l’Usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per DO Pla de Bages, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

3.3. En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de manera immediata DO Pla de Bages, qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, DO Pla de Bages quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

3.4. L’accés, navegació i ús de DO Pla de Bages.com és responsabilitat de l’Usuari, de manera que l’Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per DO Pla de Bages o per personal autoritzat de DO Pla de Bages relativa a l’ús de DO Pla de Bages.com i dels seus continguts i productes.

3.5. Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts i productes de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

a. utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic i amb les instruccions rebudes de DO Pla de Bages.

b. reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts o productes, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

c. emprar els continguts i productes i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d. introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de DO Pla de Bages o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals DO Pla de Bages presta els seus serveis.

e. intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de DO Pla de Bages o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

f. vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de DO Pla de Bages o de tercers.

g. suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

h. reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

4.1. El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, per això DO Pla de Bages no garanteix plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. DO Pla de Bages exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta d’exhaustivitat i / o actualitat dels continguts.
b. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c. L’incompliment pels usuaris de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web.

Així mateix, DO Pla de Bages declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre personal. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. DO Pla de Bages no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. DO Pla de Bages no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

No obstant això, DO Pla de Bages declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de DO Pla de Bages.com i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

4.3. En els supòsits en què terceres entitats venguessin o promocionessin els seus serveis o productes a través de DO Pla de Bages.com:

a. caldrà que consti de manera clara quina empresa és la que ofereix o promociona aquests serveis o productes i les característiques d’aquests.

b. la consideració d’DO Pla de Bages com un mer intermediari en aquests serveis.

c. la identificació de la tercera empresa que vengui o promocioni els seus serveis o productes a través de DO Pla de Bages.com com l’única responsable en relació amb aquests serveis o productes.

5. ENLLAÇOS (a altres llocs web)

5.1. En DO Pla de Bages.com, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. DO Pla de Bages no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que s’estableixen enllaços des DO Pla de Bages.com. En conseqüència, DO Pla de Bages no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des DO Pla de Bages.com, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació , arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general. En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament DO Pla de Bages a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

5.2. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de DO Pla de Bages.com a un altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre DO Pla de Bages i el responsable del lloc web aliè. Enllaços a altres llocs web amb destinació a DO Pla de Bages.com.

5.3. Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a DO Pla de Bages.com s’haurà d’atenir a les següents estipulacions:

a. L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o Home de DO Pla de Bages.com, excepte autorització expressa i per escrit de DO Pla de Bages.

b. L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL de DO Pla de Bages www.DO Pla de Bages.com i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal de DO Pla de Bages.com . En cap cas, llevat que DO Pla de Bages ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, DO Pla de Bages.com, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de DO Pla de Bages.com.

c. A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que DO Pla de Bages ha autoritzat aquest enllaç, llevat que DO Pla de Bages ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina a DO Pla de Bages.com correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qual